Özpancar İplik Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak;

Sosyal uygunluk maddeleri, üretimin ve yönetimin her aşamasında kaliteli bir sistem kurup iyileştirip ve sürekliliğini sağlamayı, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayı, çevreye duyarlı olmayı, çalışanlarla arasında sağlıklı bir iletişim kurmayı, saygı ve değer gördüğü işyeri oluşturmayı taahhüt eder. Firmamız, aşağıdaki maddelere uymayı kabul eder.

 • ÖZPANCAR İplik Tekstil San ve Tic. Ltd.Şti pamuk ipliği üretimi faaliyetlerinde devam eden iş süreçlerimizde 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği Kanuna uygun çalışmayı taahhüt eder.
 • Tüm çalışanlarımızın toplanma, örgütlenme fikirlerini beyan etme ve bireysel hak ve özgürlüklerini savunma konusunda kısıtlama yapılmaz.
 • Şirketimiz çalışanları ücretlendirme politikası; yasal şartlar esas alınarak belirlenir, çalışanlarımızı ve ailelerinin yaşam standardı ve adil ücret hakları gözetilerek uygulanır.
 • İş ortaklarımız ve paydaşlarımızdan çalışanlarının ücret ve sosyal aklarının temel ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olduğu bilincinde davranmalarını bekler ve teşvik eder.
 • Kuruluşumuz hiçbir çalışanına din, dil, ırk mezhep, cinsiyet, renk, etnik köken, medeni durum, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, yaş, hamilelik ve engellilik hususlarında ayrım yapmadan eşit şartlarda davranır, işi yapabilme beceri ve yeteneklerini esas alarak istihdam etmeyi taahhüt eder. Çalışma hayatında eşit fırsatlar sunar.
 • Kuruluşumuzda yasal asgari yaş sınırının altındaki ve çocuk işçi sayılan kişilerin çalıştırılmasına izin verilmez, İş ortakları ve paydaşlarından aynı hassasiyeti arar ve teşvik eder.
 • İşletmemiz; yasal yaş sınırının üzerinde olan ve henüz yetişkin olmayan genç işçiler için çalışma hayatında fırsatlar sunar ve bu imkanları sunarken özel koruma sağlar.
 • İşletmemizde yasal şartların belirlemiş olduğu çalışma saatleri uygulanır, İş ortakları ve paydaşlarından aynı hassasiyeti arar ve teşvik eder.
 • İşletmemizde tüm çalışanlarımız  yasal mevzuatların belirlediği şartlara göre güvence altında çalışır, tüm işe alımlarda mevzuat şartları gözetilir.
 • Çalışanlar işveren ile arasında iki taraflı imzalanan iş sözleşmesi gereği ücret karşılığı görevli olduğu işi yapmakla yükümlüdür. İşveren zorla veya gönülsüz işçi çalıştırmamayı, taahhüt eder
 • Kuruluşumuzda; çalışanların borçlandırılarak, iradesi dışında, zorla çalıştırma, uygulanmaz. Çalışanlar işe devam veya ayrılma da özgürdür. Köle ve kaçak işçiliğe müsaade edilmez.
 •  ÖZPANCAR  yürüttüğü tüm faaliyetleri dürüstlük ve doğruluk esasları tutarlı bir şekilde gerçekleştirir ve en üst düzey iş etiği standartlarını gerçekleştirir.
 • Çalışanlarımız; İş etiği kurallarını bilir ve benimser, iş etiği prensiplerini; dürüstlük, gizlilik ve sorumlulukları dahilinde  işinde ve hayatında uygular.
 • Firmamız çalışanlarımıza onurlu ve saygılı davranmayı, sözlü, fiziksel, cinsel veya psikolojik taciz, mobbing, tehdit ya da zorlamaya izin vermemeyi taahhüt eder.
 • İşletmemizde hiçbir şekilde yolsuzluk ,dolandırıcılık, adam kayırmaca, zimmet veya rüşvete müsamaha gösterilmez , oluşabilecek riskleri belirler ve önlemlerini alır.
 • İşletmemiz tüm faaliyetlerini gerçekleştirirken; Çevreyi korumayı esas alır ve çevre programlarını oluştururken çevre etkilerini azaltıcı tedbirleri öncelikli düşünerek, gerekli teknolojik iyileştirme ve faaliyetlerini çevreye duyarlı olarak yeniler ,değiştirir. Çevre Yönetim sistemini sürekli iyileştirir.
 • Kirliliği kaynağında önleyecek yöntemleri geliştirir. Enerji verimli süreçlerin tasarımı, ürün ve hizmetlerin temini ile enerji performansını sürekli iyileştirir.
 • Çalışanlarını ve tedarikçilerini eğiterek ve sürekli iyileştirme araçları kullanarak, doğal kaynakların tüketimlerini, atık oluşumunu, su ve hava emisyonlarını en aza indirmeyi hedefler.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimser ve çalışanda İş sağlığı Güvenliğinin bir kültür olarak kazanımı için çaba gösterir
 • İş Sağlığı ve Güvenliğinde Kazaların Önlenmesini esas alır, Risk Değerlendirmesi ve Risk Düzeyi Azaltma etkinliklerine çalışanların katılımını sağlar.
 • İş sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirerek, sürdürülebilir "Sıfır İş Kazası" hedefine ulaşmayı taahhüt eder.

 

Çerez Politikası Özpancar olarak internet sitemizde çerez kullanmaktayız. Bu Çerez Politikası ("Politika") Özpancar tarafından yönetilen https://http://ozpancar.com/ adresli internet sitesi için geçerli olup çerezler işbu Politika'da belirtilen şekilde kullanılacaktır.

Kabul Ediyorum